Hava Kuvvetleri Kom. Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

PİLOT ADAYI MUVAZZAF SUBAY

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ..

(En az dört yıl süreli eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan pilot

olarak mezun olanlar ile en az dört yıl süreli mühendislik eğitimi veren

fakülte ve yüksekokul mezunu olup ticari pilot lisansı veya havayolu

nakliye pilotu lisansı bulunanlar arasından temin yapılacaktır.)

Başvuru Tarihleri

17 Kasım-02 Aralık 2016

DİKKAT!!!

BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİ YAPMAYINIZ.

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma Bakanlığının kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirebilir.

Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur.

Sevgili Pilot Subay Adayları;

1911 yılında kurulan Türk Hava Kuvvetleri, bir asrı aşkın süredir kendisini bu kutsal göreve adamış gençler sayesinde dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinden biri haline gelmiştir. Sizden öncekilerin size bıraktığı bu büyük emaneti daha yükseklere taşıma fırsatı elinizdedir.

Ülkemizin ve Türk Hava Kuvvetlerinin 21 ‘inci yüzyılda ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip, içinde bulunduğu çağın gelişmeleri ile çağdaş havacılık teknolojisini yakından takip edebilecek ve uygulayabilecek kapasitede yetişmiş pilotları Hava Kuvvetleri Komutanlığına kazandırmak en öncelikli hedefimizdir.

Bu kılavuz, bu hedef doğrultusunda sizlerin Hava Kuvvetleri Komutanlığına başvurmanız ile ilgili esasları ve seçim aşamalarını içermekte olup www.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanmaktadır.

Çağdaş bilim ve tekniğin ışığında; bedensel, zihinsel ve akademik yönlerden en üst seviyede kendinizi yetiştirerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” hedefi doğrultusunda görev yapan Türk Hava Kuvvetlerinin her biri ayrı bir değer olan silah arkadaşlarımızdan biri olmak istiyorsanız, sizleri Hava Kuvvetleri Komutanlığına bekliyoruz.

Çağdaş dünyanın etkin ve lider bir hava ve uzay gücünde ve milletinin emrinde görev yapma onurunu ve gururunu ailenizle yaşamanız dileğiyle tüm seçim aşamalarında başarılar diliyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı

İÇİNDEKİLER

Sıra

No.

Başlık Sayfa

No.

1. Faaliyet Takvimi 4
2. Başvuru Koşulları 4
3. Giriş Koşulları 4
4. Sınıflandırma ve Yasal Haklar 5
5. Başvuru Şekli ve Tarihi 6
6. Seçim Aşamaları 6
7. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (FYDT) 6
8. Kişilik Değerlendirme Testi 7
9. Genel Sağlık Muayenesi 7
10. Mülakat 7
11. Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının İlanı 7
12. Uyarılar 8
13. Kabul Edilen Kaynak Lisans Programları 8
14. FYDT Tablosu 9
15. Yetkili Sağlık Kuruluşları 11
16. İletişim ve Ulaşım Bilgileri 12

1. FAALİYET TAKVİMİ

S.No. Faaliyet Adı Yeri Tarihi
1. Başvuruların Yapılması İnternet

www.msb.aov.tr

17 Kasım-02 Aralık 2016
2. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabul Edilen Adayların İlanı İnternet / SMS www.msb.gov.tr Daha sonra bildirilecektir.
3. Seçim Aşamaları Hava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBUL Daha sonra bildirilecektir.
4. Başvurusu Kabul Edilen Adayların Sağlık Raporu Almaları Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan “Uçucu Sınıfı Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık Kuruluşları Daha sonra bildirilecektir.
5. Mülakat Aşamasına Çağrılan Adayların Duyurulması İnternet / SMS www.msb.gov.tr Daha sonra bildirilecektir.
6. Mülakat Hava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBUL Daha sonra bildirilecektir.
7. Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitiminin Başlaması (KATILIŞ) Hava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBUL Daha sonra bildirilecektir.

NOT: Milli Savunma Bakanlığı, başvuru kılavuzu, seçim usul ve esasları ile faaliyet takviminde

değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. BAŞVU RU KOŞU LLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. En az dört yıl süreli eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan pilot olarak mezun olmak veya en az dört yıl süreli Tablo-1’de belirtilmiş mühendislik bölümlerinde eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olup ticari pilot lisansı veya havayolu nakliye pilot lisansına sahip olmak (yurtdışındaki üniversitelerden belirtilen bölümlerden mezun olup denkliği YÖK tarafından onaylanmış ve bu denkliği gösteren belgeye sahip olanlar dahil),

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1984 sonrası doğumlu olmak),

ç. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

3. GİRİŞ KOŞULLARI:

a. Yapılacak “Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması” sonucunda uygun bulunmak,

b. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun çıkmamış veya çıkarılmamış olmak,

c. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

ç. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç

-4-

uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,

d. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

e. Yapılacak olan mülakat sınavında başarılı olmak,

f. Boyu 165-190 cm arasında (165 cm ve 190 cm dahil) olmak,

g. Vücut kitle endeksi 19 kg/m2 ile 29 kg/m2 (19 kg/m2 ve 29 kg/m2 dahil) arasında olmak (Örneğin 1.80 m boyunda, 80 kilo bir adayın vücut kitle endeksi 80/(1,8*1,8)=24,69-limit içi),

ğ. Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan “Uçucu Sınıfı Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık Kuruluşlarından, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “Kategori 1 Uçuşa Elverişlidir / Kategori 2 Uçuşa Elverişlidir / Kategori 3 Uçuşa Elverişlidir” raporlarından birine sahip olmak,

h. Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitiminde başarılı olmak.

NOT : Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

4. SINIFLANDIRMA VE YASAL HAKLAR:

a. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından verilecek eğitimi başarılı olarak bitiren adaylar Hv.K.K.lığının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek uçak/helikopter tipinde pilot sınıfında göreve başlayacaklardır.

b. Ancak eğitimde başarılı olamayan adaylar istekleri halinde Hv.K.K.lığı bünyesindeki diğer sınıflarda muvazzaf subay olarak göreve devam edebilecekler veya tazminatsız olarak ayrılabileceklerdir.

c. Adaylar Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi boyunca asteğmen maaşı tahakkuk ettirilecek, subaylığa nasıptan itibaren sınıf ve rütbelerinin özlük haklarına tabi olacaklardır.

ç. Pilotaj eğitiminde başarılı olanlar için meslek hayatında alınacak diğer eğitim, kurs, yurtdışı görev vb. sebeplerle ilave edilecek yükümlülükler hariç olmak üzere 18 yıl mecburi hizmet uygulanır.

d. Pilotaj eğitiminde başarılı olamayan ve diğer sınıflarda muvazzaf subay olarak devam etmeye istekliler için 3 yıllık deneme süresi uygulanır. Bu süre içinde ayrılanlardan herhangi bir tazminat alınmaz. Deneme süresi içinde ayrılmayanlar, subay naspedildiği tarihten itibaren 10 yıllık mecburi hizmet süresine tabi olurlar.

e. Subaylara, sınıf ve rütbelerine göre farklılık gösteren özlük hakları ile birlikte, lojman, askeri sosyal tesisler, sağlık imkanlarından yararlanma, OYAK üyeliği gibi birçok sosyal ve ekonomik imkan sunulmaktadır. Ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapma, yurt içi ve yurt dışı çeşitli kurs, görev, tatbikat vb. faaliyetlere katılma imkanları sağlanmaktadır.

5. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:

a. Başvurular, 02 Aralık 2016 saat 23:59’a kadar www.msb.gov.tr internet adresinde yer alan başvuru linkindeki ilgili alanlara gerekli bilgiler doldurularak yapılacaktır.

b. Başvuru tarihini geçiren ve başvuru koşullarını taşımayan adayların müracaatlarına kesinlikle işlem yapılmayacaktır.

c. Seçim aşamaları tarihleri faaliyet takviminde bildirilmiş olup adayların adreslerine çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Ayrıca elektronik posta veya gazete ilanı verilmeyecektir. Bu sebeple internet adresimizi takip etmeniz mağduriyetinizi engelleyecektir.

ç. Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır.

6. SEÇİM AŞAMALARI:

a. Başvurusu kabul edilen adayların Hava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBUL’da icra edilecek olan seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler; www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yayımlanacaktır. Adaylar kayıt kabul esnasında mutlaka üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas formunu elden teslim edeceklerdir.

b. Pilot subay adayı seçim aşamaları;

(1) Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (FYDT),

(2) Kişilik değerlendirme testi,

(3) Genel Sağlık Muayenesi,

(4) Mülakat aşamalarından oluşmaktadır.

c. Belgelerin eksik olması veya durumunun başvuru koşullarına uygun olmaması halinde, seçim aşamalarına katılmanız mümkün olmayacaktır. Seçim aşamalarına gelmeden önce başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığınızı, internetten yapılan uyarılar ve belgelerinizi bir kez daha kontrol edin. Belgelerinizin asıllarının yanında fotokopilerini de getirirseniz belgelerinizin asılları size iade edilecektir.

ç. Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgilerinin, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.

d. Seçim aşamasına (FYDT) çağrılacak aday sayısı kontenjanın 20 katına kadar, mülakat sınavına çağrılacak aday sayısı kontenjanın 6 katına kadar olacak şekilde belirlenecek, yapılacak sınavlarda kontenjanın karşılanamaması durumunda ise ilave çağrı yapılabilecektir.

7. FİZİKİ YETENEK DEĞERLENDİRME TESTİ (FYDT):

a. FYDT, subay adaylarının çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını belirleyen testler olup şınav, mekik ve 400 m. koşu branşlarında yapılır. Branşlara göre derece, puan ve barajlar erkek adaylar için Tablo-2’de, bayan adaylar için Tablo-3’de gösterilmiştir. Teste katılan ve sınavı tamamlayan adaylar için eleme yapılmayacak, ancak adayın aldığı puan nihai puan sıralamasında dikkate alınacaktır. Değerlendirme puanı, üç branştan elde edilen puanların aritmetik ortalamasıdır.

b. Adayların, FYDT için yanlarında spor malzemeleri bulundurmaları gerekmektedir (spor ayakkabısı, eşofman takımı, havlu vs.). Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testlerine katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir.Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, hamile, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.

c. FYDT sonuçları “Sonuç Tebliğ Komisyonu” tarafından adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Elenen adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden, “Pilot Subay Adayı FYDT İtiraz Dilekçesi” ile sonuç tebliğ komisyonuna iletecektir. FYDT İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu itiraz taleplerini inceleyecek ve aynı gün içerisinde kararını verecektir. İtiraz talepleri uygun görüldüğü takdirde tekrar incelenmek üzere aday, ilgili istasyona gönderilir. İtiraz muayenesi sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

8. KİŞİLİK DEĞERLENDİRME TESTİ:

Kişilik değerlendirme testi, seçim aşamalarına katılan tüm adaylara uygulanmaktadır. Kişilik değerlendirme testi sonuçlarına göre aday hakkında başarılı ya da başarısız değerlendirmesi yapılmaz. Mülakat sırasında kişilik değerlendirme testi sonuçlarına yönelik olarak adaya sorular yöneltilerek, adayın kişilik yapısı değerlendirilir.

9. GENEL SAĞLIK MUAYENESİ:

a. FYDT sonucunda seçim aşamasına çağrılan adaylar, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan ve Tablo-4’de belirtilen “Uçucu Sınıfı Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık Kuruluşlarından, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “Kategori 1 Uçuşa Elverişlidir / Kategori 2 Uçuşa Elverişlidir / Kategori 3 Uçuşa Elverişlidir” kararlı sağlık raporlarından birini alacaklardır.

b. Adaylar seçim aşamalarına gelirken yanlarında “uçucu personelin sağlık yeteneklerine (Kategori 1/2/3) sahiptir” kararlı sağlık raporunu getireceklerdir. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır.

c. Sınava başvuru yapan adaylar sağlık sonuçlarının sınav merkezi tarafından görülebilmesini kabul etmiş sayılır.

10. MÜLAKAT:

a. Mülakat; subay adayının test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, yüz yüze ve sözlü iletişim gerektiren, farklı ve öznel bilgileri edinmek üzere soru cevap yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

b. Mülakat kurulu tarafından, görüşme yoluyla adayın, gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, konuşma kusurları ve psikolojik yapısı değerlendirilmektedir.

c. Kurul üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirmekte olup yapılan değerlendirme yüz tam puan üzerinden yapılacaktır.

ç. Belirlenen puanın altında alan adaylar mülakattan başarısız kabul edilecek ve elenecektir. Karar Mülakatı Kurulunun kararına itiraz edilmez.

11. DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ İLANI:

a. Seçim aşamalarında başarılı olan her aday için performans değerlendirmesi yapılacaktır. “Aday Performans Puanı” aday öğrencilerin ÖSYM Puanı, diploma notu, FYDT puanı ve mülakat puanı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

b. Ayrıca adayın lisansüstü öğrenim durumu, askerlik durumu, YDS/e-YDS notuna göre ilave puan verilecektir.

c. Beceri sınavı ile giren adayların ÖSYM puanı olmaması durumunda; ÖSYM puanı ve diploma notu yerine sadece diploma notu değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.

ç. Performans puan sırasına göre belirlenen adaylara daha sonra ilan edilecek bir tarihte www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden duyuru yapılacaktır. Ayrıca bir çağrı mektubu gönderilmeyecek veya gazete ilanı verilmeyecektir.

12. UYARILAR:

a. Başvuru ve giriş koşullarını taşımayanlar, başvuru koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve güvenlik soruşturması olumsuz çıkan adaylar, eğitime kayıt yaptırmış olsalar bile bu durumları eğitim-öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin ilişikleri derhal kesilecektir.

b. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uygulanacaktır.

c. Adaylar bilgilendirme işlemlerini www.msb.gov.tr genel ağ adresinden takip edeceklerdir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

13. KABUL EDİLEN KAYNAK LİSANS PROGRAMLARI:

TABLO-1 Kabul Edilen Kaynak Lisans Programları

S.NO KAYNAK LİSANS PROGRAMLARI S.NO KAYNAK LİSANS PROGRAMLARI
1 Pilotaj Bölümü 16 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
2 Bilgisayar Mühendisliği 17 İşletme Mühendisliği
3 Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği 18 Kontrol Mühendisliği
4 Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği 19 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
5 Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği 20 Makine Mühendisliği
6 Bilişim Sistemleri Mühendisliği 21 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
7 Biyomedikal Mühendisliği 22 Mekatronik Mühendisliği
8 Elektrik Mühendisliği 23 Mekatronik Sistemler Mühendisliği
9 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği) 24 Sistem Mühendisliği
10 Elektronik Mühendisliği 25 Uçak Mühendisliği
11 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 26 Uçak Elektrik Elektronik Mühendisliği
12 Endüstri Mühendisliği 27 Uçak ve Uzay Mühendisliği
13 Endüstri Sistemleri Mühendisliği 28 Uzay Mühendisliği
14 Endüstri ve Sistem Mühendisliği 29 Yazılım Mühendisliği
15 Havacılık Mühendisliği

14. FYDT TABLOSU:

TABLO-2 Subay Adayı (Erkek) Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi Kriterleri

Şınav (120 sn.) Yardımlı Mekik (120 sn.) 400 M. Koşu (sn.)
Tekrar Puan

(*)

Puan Puan Tekrar Puan

(*)

Puan Puan Derece Puan
40 100 40 100 70 100
39 98 39 98 71 95
38 96 38 96 72 90
37 94 37 94 73 85
36 92 36 92 74 80
35 90 100 35 90 100 75 75
34 88 97 34 88 97 76 70
33 86 94 33 86 94 77 65
32 84 92 32 84 92 78 60
31 82 90 31 82 90 79 55
30 80 88 30 80 88 80 50
29 78 86 29 78 86 81 45
28 76 84 28 76 84 82 40
27 74 82 27 74 82 83 35
26 72 80 26 72 80 84 30
25 70 78 100 25 70 78 100 85 25
24 68 76 97 24 68 76 97 86 20
23 66 74 94 23 66 74 94 87 15
22 64 72 91 22 64 72 91 88 10
21 62 70 88 21 62 70 88 89 5
20 60 68 85 20 60 68 85 90 1
19 58 66 82 19 58 66 82 NOT :

Değerlendirme puanı, anılan üç branştan elde edilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Alacağınız her yüksek not, değerlendirme esnasında üst sıralarda yer almanızı sağlayacaktır.

18 56 64 80 18 56 64 80
17 54 62 77 17 54 62 77
16 52 60 74 16 52 60 74
15 50 58 72 15 50 58 72
14 47 56 70 14 47 56 70
13 44 54 68 13 44 54 68
12 41 50 66 12 40 50 66
11 38 48 64 11 38 48 64
10 35 46 62 10 35 46 60
9 32 44 60 9 32 44 55
8 29 40 55 8 29 40 50
7 26 35 50 7 26 35 45
6 23 30 45 6 23 30 40
5 20 25 40 5 20 25 35
4 15 20 30 4 15 20 30
3 10 15 20 3 10 15 20
2 5 8 10 2 5 8 10
1 1 1 1 1 1 1 1

(*) 17-25 YAŞ ARASI

(**) 26-30 YAŞ ARASI (***) 31 YAŞ VE ÜZERİ

TABLO-3 Subay Adayı (Bayan) Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi Kriterleri

Şınav (120 sn.) Yardımlı Mekik (120 sn.) 400 M. Koşu (sn.)
Tekrar Puan

(*)

Puan Puan Tekrar Puan

(*)

Puan Puan Derece Puan
20 100 20 100 85 100
19 98 19 98 86 95
18 96 18 96 87 90
17 94 100 17 94 100 88 85
16 92 98 16 92 98 89 80
15 90 96 15 90 96 90 76
14 85 94 100 14 85 94 100 91 72
13 80 92 97 13 80 92 97 92 68
12 75 90 95 12 75 90 95 93 64
11 70 85 92 11 70 85 92 94 60
10 65 80 90 10 65 80 90 95 57
9 60 75 84 9 60 75 84 96 54
8 55 70 80 8 55 70 80 97 51
7 50 65 75 7 50 65 75 98 48
6 45 60 70 6 45 60 70 99 45
5 40 50 60 5 40 50 60 100 42
4 30 40 50 4 30 40 50 101 40
3 20 30 40 3 20 30 40 102 36
2 10 20 20 2 10 15 20 103 33
1 5 10 15 1 5 10 15 104 30
(*) 17-25 YAŞ ARASI (**) 26-30 YAŞ ARASI (***) 31 YAŞ VE ÜZERİ 105 27
106 24
107 21
108 18
109 15
110 12
111 9
112 6
113 3
114 1

NOT: Değerlendirme puanı, anılan üç branştan elde edilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Alacağınız her yüksek not, değerlendirme esnasında üst sıralarda yer almanızı sağlayacaktır.

15. YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI:

TABLO-4 Uçucu Sınıfı Raporları Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesi

S.N. Bulunduğu İl Eski Adı Bağlı Olduğu Genel Sekreterlik Sağlık Tesisinin Yeni Adı Rapor Türü
1 Eskişehir Eskişehir

Asker

Hastanesi

Eskişehir KHB Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Binası UÇUCU
2 İzmir İzmir Asker Hastanesi İzmir Güney Bölgesi KHB S.B. İzmir Katip Çelebi Ünv. Atatürk E.A.H. Hatay Binası UÇUCU
3 Ankara Etimesgut

Asker

Hastanesi

Ankara 3. Bölge KHB Etimesgut Sait Ertürk Devlet Hastanesi UÇUCU
4 Ankara GATA Ankara

Eğitim

Hastanesi

Ankara 1. Bölge KHB Gülhane E.A.H. UÇUCU
5 İstanbul GATA

Haydarpaşa

Eğitim

hastanesi

İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi KHB Haydarpaşa Sultan Abdülhamit E.A.H. UÇUCU

15. İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ:

a. İletişim Bilgileri

İnternet adresi : http://www.msb.gov.tr

Telefon : 0212 663 28 30 (Mesai saatleri içinde)

0312 414 32 87-3011-3347

b. Ulaşım Bilgileri

İstanbul dışından Esenler Otogarına gelen adaylar metro istasyonuna giderek Hava Limanı istikametine giden, 06:15’ten itibaren seferlerine başlayan ve her 10 dakikada bir hareket eden metroya binecekler, “Dünya Ticaret Merkezi” istasyonunda ineceklerdir. “Dünya Ticaret Merkezi” istasyonu çıkışında taksiye binip Hava Harp Okuluna ulaşabileceklerdir.

Sirkeci veya Bakırköy’den 81, 72T, BN1, BN2 ve BN3 numaralı otobüsler ile Hava Harp Okuluna gelmek mümkündür. (Banliyö trenleri çalışmamaktadır.)

İLGİLİ YAZILAR

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlı... 2017 YILI J.GN.K.LIĞI İLE JANDARM...
Sahil Güvenlik Kom. Uzman Erbaş Alım İlanı... Sahil Güvenlik Kom. Uzman Erbaş A...
Jandarma Genel Komutanlığı En Az Lise Mezunu ... Jandarma Genel Komutanlığı tarafı...

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir