Türk Standardlar Enstitüsü 66 Memur alım ilanı Yayımlandı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI
Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 54 TSE Uzman Yardımcısı, 1 Avukat, 6 Tekniker ve 5 Memur olmak üzere toplam 66 personel alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI:
Sözlü sınava başvuruda bulunabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

2)Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak (Yükseköğretim Kurulunca
tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki
yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli
belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.)

3)Tablonun 14. sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla
son 5(beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan İngilizce alanında en az (A)
seviyesinde puana (90) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil
yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir
puana sahip olunması zorunludur.

4)Tablonun 15. sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla
son 5 (beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan Arapça alanında en az (B)
seviyesinde puana (80) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil
yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir
puana sahip olunması zorunludur.

5) Tablonun 17. sırasında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda, başvuru tarihinin son günü
itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

6)Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35(otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak
(01/01/1982 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak).

7) TSE Uzman Yardımcılığı ve Avukatlık kadroları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) tarafından 04-05 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavlarında (KPSS), Tabloda belirtilen puan türlerinden en az 70 (yetmiş)
puan almış olmak zorunludur.

8)Tekniker ve Memur kadroları için 16 Ekim 2016 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme
Sınavında (KPSS) P-93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak zorunludur.

9)Başvurular il bazında yapılacak olup adaylar, tabloda yer alan kadrolardan sadece biri için
başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla kadro için başvuru yapılması
halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.

10)Adaylar, yerleştikleri illerde en az 5 (beş) yıl çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

11)Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli
bulunmamak.

12)Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibarıyla sınava girilen
öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Başvuru süresinin son günü itibarıyla mezun
durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

II – BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1) Sözlü sınava katılmak isteyen adaylar, 02/01/2017 – 16/01/2017 tarihleri arasında (bu
tarihler dahil) Enstitünün resmi internet sitesinde yer alan (http://www.tse.org.tr) duyurular
sayfasından başvuru formu ile özgeçmişlerini oluşturarak ve fotoğraf ve mezuniyet belgelerini
elektronik ortama aktararak başvurularını gerçekleştireceklerdir. Enstitünün başvuru süresini
uzatma hakkı saklıdır.(Elden yapılan veya posta yoluyla gönderilen başvurular kabul
edilmeyecektir.)

2)Tablonun 14,15 ve 17 nci sıralarında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda ‘BAŞVURU
ŞARTLARI’nda belirtilen belgelerin başvuru formuna eklenmesi zorunludur.

3)TSE Uzman Yardımcılığı kadrolarına başvuracak adayların mezun oldukları öğrenim
programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak
üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü
sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama
sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylarda sınava katılmaya hak kazanır.

4)Avukat, Tekniker ve Memur kadrolarına başvuracak adayların mezun oldukları öğrenim
programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak
üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının 8 (sekiz) katı kadar aday sözlü
sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama
sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylarda sınava katılmaya hak kazanır.

5)Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 24/01/2017 tarihinde Enstitünün resmi internet
sitesinde ilan edilir. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilir. Sözlü sınava girme hakkını
kazanan adaylara İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sınav giriş belgesi düzenlenir. Sınav
giriş belgeleri adayların elektronik posta adreslerine gönderilir veya kendilerine elden teslim
edilir. Adaylar sınav giriş belgelerini aynı zamanda Enstitünün resmi internet sitesinden de
(http://www.tse.org.tr) duyurular sayfasından temin edebilirler.

6)Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinde öğrenim belgesinin veya
çıkış belgesinin aslını, eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin
yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını ibraz etmek zorundadırlar.

III – SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sözlü sınav, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin, kavrayışlarının,
kendilerini ifade etme yeteneğinin, liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme gücünün,
davranış ve tepkilerinin TSE Uzman Yardımcılığına veya diğer kadrolara uygunluğunun,
özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve
teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

a) TSE Uzman Yardımcılığı kadroları için;
1-Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için; TSE’nin
mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel bilgiler, Genel
kültür ve genel yetenek, anayasa hukuku, medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç),
borçlar hukuku, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku, idare hukuku
ve idari yargılama usul hukuku, ceza hukuku ve ceza usul hukukunun genel esasları, mikro ve
makro ekonomi, ekonomi politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası ekonomi, Türkiye
ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar, kamu gelir ve harcamaları, kamu borçları ve bütçesi,
maliye politikası, vergi hukuku, genel muhasebe, mali tablolar analizi, işletme iktisadı, siyaset
bilimi, yönetim bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası

2-Diğer bölümlerden mezun olanlar için; TSE’nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve
faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel bilgiler, mesleki konular (Ana branşlara göre
hazırlanmış ve adayın seçerek cevaplandırabileceği sorular), anayasa hukuku, devlet teşkilatı,
idare hukuku,

b) Avukat, Tekniker ve Memur kadroları için; adayların mezun olduğu bölüm ile birlikte Türk
Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, mesleki bilgi ve becerileri,
genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti ile
davranış ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu,
Şeklindedir.

IV – SINAV YERİ

Sözlü sınavın yapılacağı yer 24/01/2017 tarihinde http://www.tse.org.tr adresinde duyurular
sayfasından yukarıda yer alan diğer bilgilerle birlikte ilan edilecektir. Adaylar kendileri için
oluşturulan sınav giriş belgelerinde ilan edilen yer ve zamanda nüfus cüzdanı, pasaport ve
sürücü belgesinden biri, sözlü sınav giriş belgesi, diploma veya çıkış belgesi ile başvuruda
istenen diğer belgelerle birlikte hazır bulunacaklardır.

V – SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü sınav notu
aynı zamanda nihai başarı puanıdır. Sözlü sınav notlarının eşitliği halinde belirlenen KPSS
puanı yüksek olan aday tercih edilir. Sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro
sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen
kadro sayısı kadar aday, sözlü sınavı başarmış kabul edilecektir. Sözlü sınavda yetmiş ve
üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar
sınavı kazanmış kabul edilir. Nihai başarı listesi http://www.tse.org.tr adresi duyurular
sayfasında ilan edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine
posta yoluyla tebligat yapılacaktır.

Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan
başlamak üzere atama yapılır. Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış
olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun
ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VI – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü
içinde bir dilekçe ile ilgili komisyona itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en
geç 10(on) iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
İlanen duyurulur.


Kılavuz için Tıklayınız.

İLGİLİ YAZILAR

Sosyal Güvenlik Kurumu 50 Müfettiş Yardımcısı... T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFE...
Maliye Bakanlığı 300 Vergi Müfettiş Yardımcıs... Maliye Bakanlığı yayımladığı ilan i...
20. Dönem POMEM Sınav İlanı 20.Dönem POMEM Sınavı Hakkında Duyu...

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir